SCROLL

ZUID
CIRCULAIR
VAN
PARTNERS

<

De Vlaamse overheid ondersteunt 
stadsvernieuwingsprojecten. 

Het zijn hefboomprojecten voor een geïntegreerde stadsontwikkeling, en dat zowel in functie van economische, ecologische als sociale meerwaarde.

Ze hebben tot doel de aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid van steden te verhogen. De projecten investeren in stedelijkheid: publieke ruimte, infrastructuur, nutsvoorzieningen, publieke voorzieningen, groen-blauwe dooradering, en de institutionele kaders, en de sociale en culturele verbanden waarin
stedelingen gesocialiseerd zijn
en waarin ze participeren.

ZUID
CIRCULAIR
VAN
PARTNERS

De belangrijkste partner in dit project zijn de bewoners van Nieuw Zuid.

Zij droegen hun steentje bij door minder te verbruiken, materialen te repareren en te hergebruiken, en te investeren in zonne-energie.

Doel: tot een gedragsverandering komen en circulair leven zonder te hoeven inboeten op levenskwaliteit.

Met 529.000 inwoners 
is Antwerpen de grootste 
stad in België.

Tegen 2030 zal het bevolkingsaantal groeien en zal ook de vraag naar woningen stijgen. Om de stad
leefbaar te houden, doet Antwerpen
er alles aan om tegen 2050 een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad te zijn. Dat wil zeggen minder tot geen broeikasgassen uitstoten zoals CO₂, en Antwerpen klaarmaken om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan zoals hitte, droogte en hevige neerslag.

Daarom zijn nieuwe duurzame wijken, zoals Nieuw Zuid, nodig.

De Kringwinkel geeft gebruikte spullen een tweede leven.

Ze dragen daarbij zorg voor het milieu en zorgen voor sociale tewerkstelling. Elk jaar zamelen ze zo’n 83.000 ton goederen in en geven ze werk aan 5300 mensen.

Binnen Circulair Zuid ontfermen ze zich over het circulaire buurthuis circuit, het herstelatelier, de materialenbib en alle workshops rond materialen herstellen en hergebruiken.

Imec is het Vlaamse onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie, met 4000 medewerkers.

Ze doen academisch en praktisch onderzoek en ondersteunen bedrijven en overheden in de ontwikkeling van digitale toepassingen. Door microchips en software te ontwikkelen bouwen ze mee aan slimme steden, mobiliteit, energie en gezondheid. Ze zorgden ervoor dat de bewoners regelmatig via de app tips kregen om op energie, water en afval te besparen.

EnergieID is een coöperatief bedrijf dat groepen mensen helpt met het meten en monitoren van energie, water, afval en transport – individueel en collectief.

Ze ontwikkelden de app Circulair Zuid. Via die app volgen de bewoners hun energieverbruik en de hoeveelheid geproduceerde afval.

Urban Innovative Actions (UIA) van de Europese Unie biedt stedelijke autoriteiten de mogelijkheden en middelen om risico’s te nemen en te experimenteren met de innovatiefste en creatiefste oplossingen om zo de belangrijkste stedelijke uitdagingen te testen, te zien hoe die in de praktijk werken en inspelen op de complexiteit van het echte leven.

Ongeveer 359 miljoen mensen – 72% van de totale EU-bevolking – wonen in steden, gemeenten en voorsteden. Stedelijke gebieden worden geconfronteerd met tal van onderling samenhangende uitdagingen rond werkgelegenheid, migratie, demografie, water- en bodemverontreiniging. Het zijn ook aanjagers van nieuwe ideeën en oplossingen, dynamische plaatsen waar veranderingen op grotere schaal en in ijltempo plaatsvinden.

Ecopower is een burgercoöperatie die investeert in hernieuwbare energie.

Wie mee investeert in de productie van hernieuwbare energie, kan thuis groene stroom verbruiken. Ecopower richtte op het Antwerpse Zuid een buurtenergiegroep op om te werken rond energieopwekking, besparing en gedeelde zonnepanelen.

VITO is een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie die de transitie naar een duurzame wereld wil versnellen met technologische oplossingen. 

VITO is partner in EnergyVille dat onderzoek doet naar duurzame energie en slimme energiesystemen. Samen met Ecopower richtten ze de buurten-ergiegroep op. Ze adviseren ook over duurzame energie-installaties.

Digipolis Antwerpen is de IT-partner
 van stad Antwerpen.

Ze zorgden ervoor dat de app en het onlineplatform erachter, werden gekoppeld aan de systemen van de stad en voor de ontwikkeling van het beloningssysteem.

Pantopicon is een consultancybedrijf 
dat organisaties en bedrijven begeleidt rond verandering. 

Pantopicon ondersteunde het project in alles rond participatie, brainstorms tussen bewoners en gedragsverandering.

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm